Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem internetowym www.m-workshop.pl.
 2. Sklep prowadzony jest przez Sprzedającego: Marcin Łuczak, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą “M.Łuczak” z siedzibą w Nysie, ul. Marcinkowskiego 2-4/116, 48-300 Nysa, NIP 7532402820, Regon 161446478.
  Kontakt ze Sklepem: za pośrednictwem poczty elektronicznej: mordimer[@]m-workshop.pl lub pisemnie na ww. adres.
 3. Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
  Sklep – Sklep internetowy działający pod adresem www.m-workshop.pl prowadzący sprzedaż Produktów znajdujących się w jego ofercie;
  Strona – strona internetowa www.m-workshop.pl poprzez którą Sklep prowadzi działalność;
  Użytkownik – każdy podmiot odwiedzający Stronę;
  Sprzedający – Marcin Łuczak, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą “M.Łuczak” z siedzibą w Nysie, ul. Marcinkowskiego 2-4/116, 48-300 Nysa, NIP 7532402820, Regon 161446478;
  Kupujący – podmiot nabywający Produkty w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu;
  Konto Kupującego – oznaczony indywidualną nazwą (login – adres email) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane Kupującego w tym informacje o złożonych Zamówieniach, nazywanego na stronie www.m-workshop.pl Moje Konto;
  Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między Kupującym a Sprzedającym;
  Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedającym;
  Umowa – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu;
  Regulamin – Niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim Produktów znajdujący się pod adresem www.m-workshop.pl/regulamin;
  Formularz rejestracji – Formularz dostępny na stronie internetowej www.m-workshop.pl umożliwiający utworzenie Konta Kupującego;
  Formularz zamówienia – Formularz dostępny na stronie umożliwiający złożenie zamówienia.
 4. Zdjęcia i inne materiały zamieszczane na Stronie są własnością Sklepu lub innych osób prawnych i fizycznych, w uzgodnieniu ze Sklepem i podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów prawa autorskiego i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek wykorzystywanie tych materiałów poza tzw. dozwolonym użytkiem na podstawie prawa autorskiego wymaga uprzedniej zgody Sklepu.

§2. Przedmiot działalności Sklepu

Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż detaliczna akcesoriów do instrumentów muzycznych.

§3. Składanie zamówienia

 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych Produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Umowa jest zawierana w momencie przyjęcia Zamówienia Kupującego.
 2. Sklep zastrzega, iż rzeczywisty wygląd Produktu przedstawionego na zdjęciu może się nieznacznie różnić od stanu przedstawionego na zdjęciach. Zdjęcia są jedynie materiałem poglądowym.
 3. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie procedury składania Zamówienia. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący potwierdza, że zna treść Regulaminu i zgadza się na zawarcie Umowy ze Sprzedającym na określonych w nim warunkach.
 5. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Kupującego to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedającemu i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 6. Składanie Zamówienia odbywa się za pomocą Formularza zamówienia, w którym Kupujący podaje następujące dane: Imię Nazwisko / Adres wysyłki / Adres e-mail / Numer telefonu
  W przypadku płatności internetowych Kupujący podaje również dane niezbędne do zrealizowania płatności.
  Kupujący ma obowiązek ochrony hasła oraz innych podawanych danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem ich przez osoby trzecie do kontaktów ze Sklepem.
 7. Potwierdzeniem złożenia przez Kupującego skutecznego Zamówienia jest wysłana na adres e-mail Kupującego odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
 8. Bez uprzedniej zgody Sklepu nie ma możliwości dokonania zmiany lub anulowania Zamówienia w zakresie zakupionych Produktów, po finalnym wybraniu opcji „Złóż Zamówienie” w Formularzu zamówienia. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: mordimer[@]workshop.pl.
 9. Realizacja Zamówienia (wysyłka Produktu) następuje niezwłocznie:– po wpływie całej wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem;
  – po wpływie całej kwoty na rachunek Sklepu w serwisie Przelewy24 w przypadku płatności internetowych;
  – po złożeniu Zamówienia w przypadku wyboru opcji „odbiór osobisty”.
  W każdym przypadku warunkiem jest dokonanie całej należności wynikającej z Zamówienia tj. ceny za zamówione Produkty oraz kosztów wysyłki zgodnie z wybraną opcją.

§4. Płatności i dostawa

 1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
  – płatność przy odbiorze,
  – zwykły przelew – dane do przelewu:
  BANK: ING Bank Śląski,
  NAZWA FIRMY: M.Łuczak,
  ADRES: ul. Marcinkowskiego 2-4/116, 48-300 Nysa,
  KONTO: 26 1050 1490 1000 0090 9380 5084
  – płatności internetowe – PayU.
 3. Zakupiony Produkt wysyłany jest w ciągu 3 dni.
 4. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów objętych Zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. W przypadku częściowej niedostępności Produktów Kupujący decyduje czy zamówienia ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. W przypadku dokonania zapłaty Sklep zwróci Kupującemu niezwłocznie całą kwotę dotyczącą anulowanego Zamówienia.
 5. Zamówienie, za które płatność nie została dokonana przez Kupującego w terminie 5 dni od daty potwierdzenia Zamówienia będzie automatycznie anulowane. Odpowiedzialność Sprzedającego za brak realizacji Zamówienia w takim przypadku zostaje w pełni zniesiona.
 6. Przesyłka z Produktem wysyłana jest zgodnie z § 3 pkt 9 powyżej. Wysyłka dokonywana jest niezwłocznie (zwykle tego samego dnia). Ostateczny termin dostarczenia wynika z wybranej przez Kupującego opcji dostawy.
 7. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki), zgodnie z opcją wybraną przy składaniu Zamówienia. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem DPD (kurier), InPost (Paczkomaty) oraz Orlen (Orlen Paczka).
  Szczegółowe koszty przesyłek, w zależności od wybranej opcji, wskazane są na stronie zamówienia.
 8. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest paragon lub Faktura VAT (według danych podanych przez Kupującego).
 9. Sprzedający po uprzednim poinformowaniu Kupującego zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku gdy Kupujący dokona zakupu Produktu dostępnego w Sklepie, a z niezależnej od Sprzedającego przyczyny, Produkt ten okaże się być niedostępny. W takim przypadku Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej uprzednio kwoty.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub niepełnie wskazanym adresem oraz okolicznościami siły wyższej.
 11. Kupujący, który nie odbierze zamówionych Produktów w przypadku płatności „za pobraniem” zostanie obciążony kosztami przesyłki i jej zwrotu do nadawcy, a samo Zamówienie zostanie anulowane. Kupujący, który nie odbierze zamówionych Produktów w przypadku pozostałych rodzajów płatności zostanie obciążony kosztami ponownej przesyłki. W przypadku kolejnego nie odebrania Zamówienie zostanie anulowane, z zachowaniem prawa Sklepu do obciążenia Kupującego kosztami wysyłek.
 12. Przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§5. Odstąpienie od Umowy

 1. Kupujący, będący Konsumentem, w ciągu 14 dni ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie (podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (wzór oświadczenia) pocztą elektroniczną pod adres mordimer[@]workshop.pl lub pocztą na adres Sklepu:
  M.Łuczak, ul. Marcinkowskiego 2-4/116, 48-300 Nysa
 2. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, nie będzie uszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na własny koszt na adres siedziby Sklepu.
 4. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. Odsyłany Produkt należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu.
 7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania Produktów wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy, Sklep dokona sprawdzenia Produktu. Jeżeli Produkt spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania Sprzedający, w ciągu 14 dni, dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Zwrotu dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§6. Reklamacja

 1. Kupujący może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi.
 2. Sprzedający zobowiązany jest do wydania Produktu bez wad. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia Produktu i roku od daty stwierdzenia wady Produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać naprawy Produktu, wymiany Produktu na wolny od wad obniżenia ceny Produktu albo może odstąpić od Umowy.
 3. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów należy składać drogą elektroniczną na adres mordimer@m-workshop.pl.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres, numer Zamówienia (# numer), datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe oraz oczekiwany sposób realizacji zobowiązań Sklepu.
 5. Sprzedający nie odpowiada za usterki wynikające z naturalnego zużywania się Produktu, jego części lub materiału, z którego został wykonany.
 6. Reklamacje zgłaszane przez Kupującego będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od daty ich zgłoszenia.
 7. Kupujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja.
 8. Koszty poniesione przez Kupującego związane z odesłaniem reklamowanego Produktu, Sprzedający zwraca po rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni na rachunek wskazany przez Kupującego.
 9. W przypadku braku zasadności reklamacji, w szczególności w przypadku zgłoszenia wad, które powstały wyłącznie z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Kupujący.

§7. Polityka prywatności

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie M-Workshop oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 3. Każdy rejestrujący się Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz informacji handlowych o nowych produktach, promocjach itp.
 4. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Kupującego o nowych produktach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 5. Kupujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 6. Dla wygody Użytkownika Sklep korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony lub podmioty z nim współpracujące.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Ciasteczka „sesyjne” plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ciasteczka „stałe” są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pamiętaj, że oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dział poniżej lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Facebook Remarketing

Na naszych stronach internetowych stosujemy Meta Conversion API, narzędzie do konwersji po stronie serwera, które pomaga nam oceniać skuteczność własnych kampanii reklamowych na platformach Facebook i Instagram. Dostawcą Meta Conversion API jest Meta Platforms Ireland Ltd, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Meta”).

Meta Conversion API umożliwia optymalizację reklam i tworzenie grup docelowych poprzez przekazywanie danych. Dzięki temu chcemy zapewnić, że nasze reklamy na Facebooku i Instagramie odpowiadają zainteresowaniom potencjalnych użytkowników. Pozwala nam również monitorować skuteczność naszych reklam na tych platformach, śledząc czy użytkownicy kierowani z reklam podejmują określone działania (konwersje) po kliknięciu w nie.

Oprócz Meta Conversion API, używamy Metapiksela. Metapiksel to piksel remarketingowy implementowany na naszych stronach, który umożliwia nam docieranie z reklamami do użytkowników odwiedzających nasze strony na Facebooku i Instagramie. Metapiksel to fragmenty kodu, które identyfikują typ przeglądarki za pomocą identyfikatora przeglądarki (unikalnego odcisku palca przeglądarki), rozpoznając, że odwiedziłeś nasze strony oraz jakie treści na nich przeglądałeś. Podczas odwiedzin naszych stron piksel łączy się bezpośrednio z serwerami Meta, które identyfikują Cię na podstawie identyfikatora przeglądarki, powiązanego z innymi danymi przechowywanymi przez Meta na Twoim koncie użytkownika na Facebooku lub Instagramie. Następnie Meta dostarcza spersonalizowane reklamy na Facebooku lub Instagramie, dostosowane do Twoich zainteresowań.

Nasza firma nie jest w stanie zidentyfikować Cię osobiście za pomocą metapiksela, ponieważ oprócz identyfikatora przeglądarki nie przekazuje żadnych innych danych przechowywanych przez nas.

Więcej informacji na temat Metapiksela, szczegółów przetwarzania danych za jego pomocą oraz polityki prywatności Meta można znaleźć na stronie Polityka prywatności Meta — jak Meta gromadzi i wykorzystuje dane użytkowników na Instagramie.

Meta Platforms Ireland Ltd. jest spółką zależną Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA. Należy zauważyć, że Twoje dane zebrane przez Facebooka mogą być przesyłane również do USA.

Google Analytics

Wykorzystujemy Google Analytics w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania ze sklepu M-Workshop. Google Analytics gromadzi informacje dotyczące działalności na stronie internetowej M-Workshop w celu tworzenia raportów oraz świadczenia innych usług związanych z analizą korzystania z internetu. W żadnym przypadku dane osobowe nie są przesyłane do Google, a przechowywanie danych w Google Analytics odbywa się anonimowo.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Strona korzysta z ciasteczek. Jeśli Użytkownik nie chce pobierać tych plików , musi zmienić ustawienia przeglądarki (informacje poniżej). Większość przeglądarek automatycznie zezwala na ciasteczka, można jednak łatwo zmienić ustawienia przeglądarki. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, musi zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze Strony.

Jak zarządzać ustawieniami cookies?

Swoimi zgodami odnośnie wykorzystania plików cookies możesz zarządzać tutaj: Zarządzaj ustawianiami cookie

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
IE
W głównym oknie aplikacji wybieramy kolejno Narzędzia> Opcje internetowe> Prywatność W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies. Klikamy na przycisk OK.
Chrome
W głównym oknie przeglądarki (prawy górny róg) klikamy na ikonę Ustawienia Google Chrome. Wybieramy zakładkę Ustawienia> Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność> Ustawienia treści. W opcji Pliki cookies zaznaczamy pozycję „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”. Wybieramy przycisk Gotowe.
Firefox
W głównym oknie programu klikamy na Narzędzia> Opcje> Prywatność Wybieramy opcję „Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika”, pozycja pierwsza „Zawsze używaj trybu prywatnego” oraz pozycja ostatnia „Akceptuj ciasteczka” muszą być odznaczone (tj. obok nich musi być pusty kwadracik). W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies. Klikamy na przycisk OK.
Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje> Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookies”
Opera
Menu przeglądarki: Narzędzie -> Preferencje -> Zaawansowane -> Ciasteczka. Zaznaczamy opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek”. Klikamy OK.

§8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827) oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Kupującym będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 4. Data opublikowania regulaminu 23.08.2017 r.